Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych
Pojazdów i Maszyn Roboczych

REKRUTACJA

W roku akademickim 2018/2019 obowiązują następujące zasady rekrutacji:

Aby zostać przyjętym na Studia Podyplomowe należy:

 1. Zarejestrować się w internetowym systemie Rekrutacja PW dostępnym pod adresem: https://rekrutacja.pw.edu.pl/
 2. Po zalogowaniu do systemu należy wydrukować i podpisać Ankierę zgłoszeniową, a jej skan wraz z kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych :
 • złożyć osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych ( Wydział SiMR, pokój 1.2 ) lub
 • przesłać listownie, faxem lub
 • przesłać mailem na adres: studium@simr.pw.edu.pl.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa do 30.09.2018, osoby zakwalifikowane na studia dostaną potwierdzenie zaraz po zakończeniu rekrutacji (czyli nie wcześniej niż 01.10.2018).

 

FAKTURA DLA FIRMY

Osoby, których Studia Podyplomowe są finansowane przez Pracodawcę (lub gdy nabywcą usługi edukacyjnej jest przedsiębiorca - Faktura dla firmy), proszone są o zgłoszenie tego faktu przed podpisaniem umowy.

 

ZAOCZNE STUDIA PODYPLOMOWE - PROWADZONE KIERUNKI

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów w tym mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych, identyfikacji hałasowo-wibracyjnych zagrożeń środowiska.

 


DIAGNOSTYKA, MECHATRONIKA I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE ORAZ UBEZPIECZENIA

Organizowane na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Krótka charakterystyka

W ramach studium przedstawione będą trzy podstawowe grupy przedmiotów związanych z: budową, zasadą działania i eksploatacją układów mechtronicznych, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia oraz z inżynierią ubezpieczeń rozumianą jako techniki i kalkulacje napraw, i prawne podstawy działalności ubezpieczeniowej.
Poniżej w sekcji Pliki do pobrania znajduje się zestawienie przedmiotów realizowanych na studiach oraz ich krótki opis.

Zasady studiowania

 • Studia trwają dziesięć zjazdów piątek-sobota-niedziela w miesiącach październik-maj (dodatkowo termin obrony pracy końcowej) Łącznie 230 godzin.
 • Przyjęcie na studia – zgłoszenie
 • Tworzenie grupy minimum 20 osobowej
 • Opłaty: według aktualnej Decyzji Rektora (https://www.pw.edu.pl/Studenci/Oplaty). W roku 2018/2019 opłata wynosiła 3500 PLN.
 • Kontrola postępów odbywa się na podstawie przeprowadzonych zaliczeń po głównych przedmiotach tematycznych
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje osoba, która spełni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikające z ustawy, ma uregulowane wymagane opłaty, uzyska konieczne zaliczenia) złoży pozytywnie ocenioną przez opiekuna pracę końcową oraz przystąpi i uzyska pozytywną ocenę z egzaminy końcowego.

W związku z Decyzją Rektora PW w sprawie wysokości opłat dla edycji studiów podyplomowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019, łączna opłata za studia na kierunku Diagnostyka i Mechatronika Samochodowa, Rzeczoznawstwo Samochodowe oraz Ubezpieczenia wynosi 3500 zł. 

         Słuchacze dokonują wpłaty na indywidualne konto bankowe, którego numer udostępniony zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Pliki do pobrania

   Opis przedmiotów DMiRSiU

   Plan studiów DMiRSiU

   Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej


TECHNIKA I MECHATRONIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Organizowane na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

Krótka charakterystyka

W ramach przedmiotów prowadzonych na studium przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia zasadą działania i eksploatacją układów mechanicznych i mechtronicznych pojazdów, oceną stanu technicznego i przyczyn wystąpienia uszkodzenia pojazdów samochodowych Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć).W rozbiciu na poszczególne przedmioty plan przedstawia się następujący sposób.

Zasady studiowania·

 • Tematyka studium podyplomowego jest zgodna z wymogami dotyczącymi studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie przygotowania merytorycznego do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) i dla osób będącymi nauczycielami może stanowić podstawę do nauczania drugiego przedmiotu
 • Studia trwają 15 zjazdów piątek-sobota-niedziela w okresie 3 semestrów (możliwość odbycia części zajęć w zakresie Laboratorium systemów mechatronicznych pojazdów).  Pracy projektowej i seminariów tematycznych w okresach pomiędzy zjazdami)·Łącznie 368 godzin
 • Przyjęcie na studia – zgłoszenie·
 • Tworzenie grupy około 20 osobowej (minimum 16 osób)·
 • Opłaty: według aktualnej Decyzji Rektora (https://www.pw.edu.pl/Studenci/Oplaty). W roku 2018/2019 opłata wynosiła 5100 PLN.
 • Kontrola postępów odbywa się na podstawie przeprowadzonych zaliczeń po głównych przedmiotach tematycznych i egzaminu końcowego.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje osoba, która spełni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikające z ustawy, ma uregulowane wymagane opłaty, uzyska konieczne zaliczenia) i złoży pozytywnie ocenioną przez opiekuna pracę końcową oraz przystąpi i uzyska pozytywną ocenę z egzaminy końcowego.

W związku z Decyzją Rektora PW w sprawie wysokości opłat dla edycji studiów podyplomowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019, łączna opłata za studia na kierunku Technika i Mechatronika Pojazdów Samochodowych wynosi 5100 zł.         

Słuchacze dokonują wpłaty na indywidualne konto bankowe, którego numer udostępniony zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Pliki do pobrania

   Plan studiów TiMPS 2015

   Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej


IDENTYFIKACJA HAŁASOWO-WIBRACYJNYCH ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA

Międzywydziałowe Studium Podyplomowe
organizowane przez:
Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych, Pracownię Wibroakustyki IPBM,
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Krótka charakterystyka

Studia podyplomowe prowadzone będą w zakresie ochrona środowiska przed zagrożeniami wibroakustycznymi pochodzącymi od środków transportu powierzchniowych i powietrznych.
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy o zjawisku powstawania drgań i hałasu. Zapoznanie z metodami pomiarów, ocen zagrożeń wibroakustycznych oraz możliwościami redukcji oddziaływania drgań i hałasu. Słuchacze zapoznani zostaną z obowiązującymi w Polce i Unii Europejskiej normami oraz przepisami prawnymi.
W rozbiciu na poszczególne przedmioty plan przedstawia się w następujący sposób.

Do kogo jest skierowana oferta studiów

Studia przeznaczone są dla: inżynierów projektantów, pracowników laboratoriów środowiskowych, urzędników.

Opis wiedzy i umiejętności, jakie nabędą słuchacze

Słuchacze studiów podyplomowych posiądą podstawową wiedzę z zakresu akustyki i drgań oraz zagrożeń z nimi związanych. Zapoznają się z oddziaływaniem wibracji i hałasu od środków transportu na człowieka i otoczenie, z metodami pomiarów, oceną ich wartości oraz sposobami zabezpieczeń wibroakustycznych umożliwiających skuteczną ich redukcję. Zdobyta wiedza metrologiczna oraz znajomość obowiązujących przepisów pozwoli absolwentom na zastosowanie współczesnych metod i technologii niezbędnych do przygotowania opinii środowiskowych wymaganych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, lokalizacji obiektów przemysłowych, opracowywania planów perspektywicznych, dopuszczeń do użytkowania i podobnych. Wpłynie to na poprawę warunków życia i pracy odpowiadających standardom Unii Europejskiej.

Zasady studiowania

 • Studia trwają dziesięć zjazdów,  odbywają się w: piątek w godz. 16:00 – 21:00, sobotę w godz. 8:00 – 18:00, niedzielę w godz. 8:00 – 15:00, w okresie dwóch semestrów. Łącznie 220 godzin. (Możliwość odbycia pracy projektowej i seminariów tematycznych w okresach pomiędzy zjazdami)
 • UWAGA!!! Kierunek zamknięty !!! 
 • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, karta zgłoszenia
 • Przyjęcie na studia – zgłoszenie (decyduje kolejność zgłoszeń)
 • Tworzenie grupy około 20 osobowej (minimum 10 osób)
 • Opłaty: koszt studiów 4200 PLN .
 • Kontrola postępów odbywa się na podstawie przeprowadzonych zaliczeń po głównych przedmiotach tematycznych i pracy końcowej.
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje osoba, która spełni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikające z ustawy, ma uregulowane wymagane opłaty, uzyska konieczne zaliczenia) i złoży pozytywnie ocenioną przez opiekuna pracę końcową.

        Słuchacze dokonują wpłat rat za studia na indywidualne konto bankowe, którego numer udostępniony zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

       


Pliki do pobrania

   Plan studiów IHWZS

   Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej

 


Znajdź nas na Facebooku   
Realizowane Projekty

 

Copyright © 2008, Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych